Husordensregler

.

  • All røyking i inngangsparti, trappeoppganger og øvrige fellesrom er forbudt. Dersom det skal røykes på verandaer/balkonger anmodes det om å bruke den åpne balkongen på kjøkkensiden der dette er mulig.

  • Røykes det på stuebalkongen må luft tilføres ved å åpne vinduene.

  • Dersom en nabo er sjenert av tobakksrøyk er det han/hennes ansvar å ta saken opp med den det gjelder, for at man sammen kan komme frem til en ordning tilpasset begge parter. Dersom det ikke er mulig å komme frem til en løsning, skal saken legges frem for styret som vil avgjøre saken.
    

 1. Tilsøppling av borettslagets eiendom er ikke tillatt. Det henstilles til beboerne å påse at deres barn heller ikke søpler til.
   

 2. Legg ikke snarveier over nysådde og beplantede felter. Lek på plenene er ikke tillatt når plenene er bløte. Fotballsparking skal skje på tillatt anvist plass.
   

 3. Unngå unødvendig kjøring på stikkveiene. Biler og andre kjøretøyer skal kun parkere på anviste parkeringsplasser og i garasjene. Ved parkering på andre steder enn disse blir bileier ilagt kontrollavgift etter parkeringsbestemmelsene. Avgiften størrelse fastsettes av styret. Er det behov for å la en avskiltet bil stå på parkeringsplassene over et kortere tidsrom, må styret ha melding om dette. Bilen må merkes med navn og adresse. Garasjeplassene/parkeringsplassene skal kun benyttes til parkering av motorkjøretøy påsatt gyldig registreringsskilt.

  Ved vedlikehold og stell av egen bil. Må gjeldende sikkerhetsregler for opphold i garasjene følges. Med ”Vedlikehold og stell” menes mindre arbeider som skifte av hjul, plugger, lyspærer, og lignende Oljeskift og reparasjoner utover dette er ikke tillatt. Vask av bil skal skje på anviste plasser. Påse at garasjedørene holdes lukket så barn ikke kommer inn, p.g.a. frostskade om vinteren og for å hindre tyveri.
   

 4. Banking og risting av teppe, tøy og lignende må kun foretas på dertil bestemte plasser, fortrinnsvis i tidsrommet mellom kl. 08.00 og 21.00 på virkedager. Tepper og tøy må ikke ristes ut av vinduer eller balkonger. Kun fastmonterte blomsterkasser på balkongene er tillatt
   

 5. Kun godkjente flaggholdere og rullgardiner er tillatte. For montering av antenner, skilt eller andre faste innretninger må styrets tillatelse innhentes.
   

 6. Trappeoppgangene i blokkene skal rengjøres en gang pr. uke, dette blir utført av et rengjøringsbyrå.
   

 7. Fellesrom, tilfluktsrom, Forskerstuene kan benyttes etter avtale med styret,overensstemmelse med vedtatt retningslinjer.
   

 8. I kjellerbodene skal det ikke lagres ting som kan forårsake brann, tilsøling eller sjenerende lukt. Bruk av bart lys eller fyrstikker er forbudt i kjelleren.
   

 9. Søppel sorteres i restavfall, papir og glass.
  Restavfall pakkes forsvarlig inn før det kastes i en av de utplasserte containere merket ”Restavfall”.
  Papir brettes/buntes og legges i en av de utplasserte containere merket ”Papir”.
  Glass/hermetikkbokser og lignende bringes til oppsamlingscontaineren plassert mellom 17-blokka og tre garasjen.
  Det er forbudt å kaste brennende ting og spesialavfall som olje, maling og lignende i de utplasserte søppelcontainerne. Den enkelte andelseier er ansvarlig for at søppel kastes/leveres i henhold til vedtatte regler.
   

 10. Alle kjellerdører holdes låst, også dørene mellom kjeller og trappeoopganger.
  Av sikkerhetsmessige årsaker skal utgangsdørene i oppgangene være låst 24 timer i døgnet. Det vil da ikke væretillatt å sette utgangsdørene i åpen stilling.
  Unngå unødvendig lek og opphold i kjeller, og støyende lek i trappeoppgangene.
  Foreldre bør påse at dette overholdes.
   

 11. All unødvendig støy må unngås. Unødvendig tramping, skrik og skrål i trappeoppganger er ikke tillatt. Musikk- og/eller sangundervisning krever styrets tillatelse.
  Oppussingsarbeide som innebærer bruk av bor, hammer og annet støyende verktøy, er kun tillatt fram til kl. 20.00 man-fredag.
  Og kl. 18.00 på lørdager.
  Søndager og helligdager skal i utgangspunktet være støyfrie, men er det helt nødvendig kan oppussing som nevt foregå også på disse dagene i tidsrommet 13.00 – 18.00.
   

 12. Vis hensyn ved tapping av vann etter kl. 23.00 p.g.a. sus i rørene
   

  • Den som skaffer seg hund eller katt, skal skriftlig melde dette til borettslagets styre

  • Hunden skal bære navnemerke som hundeeieren selv må betale.

  • Hunder må aldri luftes på småbarns lekeplasser, sandkasser og plener rundt blokkene eller i nærhet av rekkehusene, og heller ikke på tørkeplasser eller borettslagets gangvei eller parkeringsplasser.

  • Hvis hunden gjør fra seg i områder som nevnt i pkt. C plikter eieren/ledsageren straks å fjerne ekskrementer og lignende. Det finnes ingen grunn til å overlate dette til andre.

  • I de deler av borettslaget område hvor lufting ikke er tillatt (se pkt. C), skal hunden føres i bånd.

  • Innenfor borettslagets område kan hunder luftes på friarealer nedenfor rekkehusene (26) Husk at det også ferdes folk som er redde for hunder.

  • Hvis lufting overlates til barn eller bekjente, skal disse underrettes om hvor lufting kan foregå.

  • Det er ikke tillatt å etterlate hunden alene i leiligheten dersom det resulterer i stadig gneldring og bjeffing eller annet bråk, Her gis en opplæringstid på inntil 9 måneder.
   Merknad:
   Foreldre bes si til sine barn at de ikke ved for eksempel dørklokkeringing erter opp hunder som er alene i leiligheten.

  • Enhver hundeeier oppfordres til å delta på dressurkurs eller på egenhånd dressere sin hund så snart hunden er moden for det, og senest innen utgangen av hundens 18 måned.

  • Dersom det til styret innløper klager over dyreholdet, kan dyret kreves fjernet fra leiligheten, dersom ikke en minnelig ordning oppnås. Hvor reglene fra B til I måtte passe, gjelder også pkt. 14 for kattehold.
    

 13. Eventuelle klager over brudd på husordensreglene må rettes skriftlig til borettslagets styre. Enhver som blir part i en klagesak har rett til å se klagen.
   

 14. Enhver andelseier plikter å sørge for ro og orden i og utenfor sin leilighet. Den må ikke brukes på en slik måte at det er til sjenanse for andre. Andelseierne vil bli erstatningspliktige for enhver skade på borettslagets eiendom som følge av overtredelser av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Andelseierne er også ansvarlig for at husordensreglene overholdes av sin husstand, framleietaker, eller borettslaget for øvrig (jfr. Paragraf 20 og 21 i husleieloven). Det vises særlig til kontraktens bestemmelser om husleieinnbetaling og framleie. Der hvor det passer gjelder borettslagets Vedtekter av 15.08.2005

 • Vedtatt på generalforsamling den 12. mai 1976

 • Endret på generalforsamling 24. april 1995

 • Endret på generalforsamling 29. april 1996

 • Endret på generalforsamling 19. april 2001

 • Endret på generalforsamling 21. mars 2017