Ordensregler

Her finner du ordensregler og regler for dyrehold

1: All røyking i inngangsparti, trappeoppganger og øvrige fellesrom er forbudt. Dersom det skal røykes på verandaer/balkonger anmodes det om å bruke den åpne balkongen på kjøkkensiden der dette er mulig. Røykes det på stuebalkongen må luft tilføres ved å åpne vinduene. Dersom en nabo er sjenert av tobakksrøyk er det han/hennes ansvar å ta saken opp med den det gjelder, for at man sammen kan komme frem til en ordning tilpasset begge parter. Dersom det ikke er mulig å komme frem til en løsning, skal saken legges frem for styret som vil avgjøre saken.

2: Forsøpling av borettslagets eiendom skal ikke forekomme, påse at deres barn heller ikke forsøpler. Sett ikke fra deg søppel utenfor containerne!

3: Legg ikke snarvei over nysådde og beplantede områder. Fotballsparking skal fortrinnsvis skje på tillatt anvist plass, stuesiden blokk 15 og skal ikke være til sjenanse for beboerne

4: All nødvendig kjøring skal foregå i gangfart på hele borettslagets område! 
5: Garasjeplassene er smale og trange, har du problemer med å få parkert, snakk med den som parkerer ved siden av deg, prøv å løs problemet til det beste for alle parter. Det er tillatt å oppbevare ett sett med dekk, oppbevarer man mange sett med dekk kan disse fjernes for eier av plassen sin regning. Brannsikkerheten er viktig, det er derfor ikke tillatt med oppbevaring av brannfarlige væsker (dette gjelder også plassene som har montert bur). Røyking er selvfølgelig ikke tillatt. Det er tillatt med «små vedlikehold og stell av egen bil», som dekkskift/skifte plugg/skifte lyspære – stå på egnet plass, ikke hindre andre i å komme seg inn og ut av garasjen. Oljeskift og andre større reparasjoner er ikke tillatt, vask av bil skal skje på vaskeplasser. Påse at garasjeportene holdes lukket så ikke uvedkommende eller barn kommer inn, dette for å forhindre klemfare for barn, frostskade og tyveri. Ved feil på portene, kontakt styre, eller ring nummeret til Portservice som står utenfor garasjene. 

6: Det er kun lov å lade fra ladebokser som er bestilt av borettslaget. Denne kan bestilles på forskerhellingen@nokab.no og koster p.t. kr 16.000,- inkl ladeboks og montering. Fra og med 1. juli 2022 er det krav om ladeboks med type 2 – kontakt ved nyinstallasjon for fast elbillading (NEK-400, Krav og normer ved lading av Elbil og Plug-in-Hybrid). Det er ikke lov å lade fra stikkontakter, det er i så tilfelle brudd på ordensregler og faktura på estimert forbruk vil bli ustedt.

7: Rullgardiner på den innglasserte verandaen skal være i en nøytral farge.

8: Banking og risting av teppe, tøy og lignende må kun foretas på dertil bestemte plasser, fortrinnsvis i tidsrommet mellom kl. 08.00 og 21.00 på virkedager. Tepper og tøy må ikke ristes ut av vinduer eller balkonger,

9: Kun godkjente flaggholdere og rullgardiner er tillatte. For montering av antenner, skilt eller andre faste innretninger må styrets tillatelse innhentes

10: Trappeoppgangene i blokkene skal rengjøres en gang pr. uke, dette blir utført av et rengjøringsbyrå.

11: Fellesrom, tilfluktsrom, Forskerstuene kan benyttes etter avtale med styret, overensstemmelse med vedtatt retningslinjer

12: I kjellerbodene skal det ikke lagres ting som kan forårsake brann, tilsøling eller sjenerende lukt. Bruk av bart lys eller fyrstikker er forbudt i kjelleren.

13: Søppel sorteres i restavfall, papir og glass. Restavfall pakkes forsvarlig inn før det kastes i en av de utplasserte containere merket ”Restavfall”. Papir brettes/buntes og legges i en av de utplasserte containere merket Papir. Glass/hermetikkbokser og lignende bringes til oppsamlingscontaineren plassert mellom 17-blokka og tre garasjen. Det er forbudt å kaste brennende ting og spesialavfall som olje, maling og lignende i de utplasserte søppelcontainerne. Den enkelte andelseier er ansvarlig for at søppel kastes/leveres i henhold til vedtatte regler.

14: Alle kjellerdører holdes låst, også dørene mellom kjeller og trappeoppganger. Av sikkerhetsmessige årsaker skal utgangsdørene i oppgangene være låst 24 timer i døgnet. Dersom du trenger å sette inngangsdør åpen, husk å lukke den igjen! Unngå lek og opphold i kjeller, og støyende lek i trappeoppgangene. Foreldre bør påse at dette overholdes.

15: All unødvendig støy må unngås. Unødvendig tramping, skrik og skrål i trappeoppganger er ikke tillatt. Musikk- og/eller sangundervisning krever styrets tillatelse. Høy musikk dempes fra senest kl 23.00! Oppussingsarbeid som innebærer bruk av bor, hammer og annet støyende verktøy, er tillatt fram til kl. 21.00 mandag – fredag og til kl. 19.00 på lørdager. Søndager og helligdager skal i utgangspunktet være støyfrie, men akutte oppståtte skader (f eks vannlekkasje) kan utbedres også på disse dagene. Vis hensyn, du bor samme med mange andre.

16: Den som skaffer seg hund eller katt, skal skriftlig melde dette til styre.
Hunder skal ikke luftes på lekeplasser, sandkasser, plener, tørkeplasser eller gangveier ved blokkene og rekkehusene. NB! Innenfor borettslagets område kan hunder luftes på friarealer nedenfor rekkehusene (nr. 24). Dersom hunden gjør fra seg, plikter eier/ledsager å fjerne dette. Dersom lufting av hund overlates til barn eller bekjente underrettes disse om dette. Hunden skal være i bånd, det finnes folk som er redd for hunder.
Det er ikke tillatt å etterlate hunden alene i leiligheten dersom dette resulterer i bjeffing og annet bråk. Her gis en opplæringstid/tilvenning på inntil 9 måneder. Enhver hundeeier oppfordres til å enten delta på dressurkurs eller på egenhånd dressere sin hund så snart hunden er moden for dette, til det beste for alle beboere i borettslaget.
Dersom styre gjentatte ganger mottar klager på dyreholdet, kan dyret kreves fjernet fra leiligheten/rekkehuset dersom ikke minnelig ordning oppnås.

17: Eventuelle klager over brudd på husordensreglene må rettes skriftlig til borettslagets styre. Enhver som blir part i en klagesak, har rett til å se klagen.

18: Enhver andelseier plikter å sørge for ro og orden i og utenfor sin leilighet. Den må ikke brukes på en slik måte at det er til sjenanse for andre. Andelseierne vil bli erstatningspliktige for enhver skade på borettslagets eiendom som følge av overtredelser av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Andelseierne er også ansvarlig for at husordensreglene overholdes av sin husstand, dette gjelder også av leietaker, eller borettslaget forøvrig (jfr. Paragraf 20 og 21 i husleieloven). Det vises særlig til kontraktens bestemmelser om husleieinnbetaling og utleie. Der hvor det passer gjelder borettslagets Vedtekter av 15.08.2005

 

– Vedtatt på generalforsamling den 12. mai 1976

– Endret på generalforsamling 24. april 1995

– Endret på generalforsamling 29. april 1996

– Endret på generalforsamling 19. april 2001

– Endret på generalforsamling 21. mars 2017
– Endret på generalforsamling 21. mars 2024 

Forskerhellingen Borettslag er et frittstående borettslag som ligger i Heggeveien på Hagan i Nittedal, og består av 2 blokker og 3 rekkehus.

Borettslaget ble bygd i 1969 og det er blitt vedlikeholdt og fornyet fortløpende.

Adresse

Heggeveien, 1481 Hagan

Kontakt styret

95 79 24 32

forskerhellingen@nokab.no