Ordensregler

Her finner du ordensregler og regler for dyrehold

 • All røyking i inngangsparti, trappeoppganger og øvrige fellesrom er forbudt. Dersom det skal røykes på verandaer/balkonger anmodes det om å bruke den åpne balkongen på kjøkkensiden der dette er mulig.
  • Røykes det på stuebalkongen må luft tilføres ved å åpne vinduene.
  • Dersom en nabo er sjenert av tobakksrøyk er det han/hennes ansvar å ta saken opp med den det gjelder, for at man sammen kan komme frem til en ordning tilpasset begge parter. Dersom det ikke er mulig å komme frem til en løsning, skal saken legges frem for styret som vil avgjøre saken.
 • Tilsøppling av borettslagets eiendom er ikke tillatt. Det henstilles til beboerne å påse at deres barn heller ikke søpler til.
 • Legg ikke snarveier over nysådde og beplantede felter. Lek på plenene er ikke tillatt når plenene er bløte. Fotballsparking skal skje på tillatt anvist plass.
 • Unngå unødvendig kjøring på stikkveiene. Biler og andre kjøretøyer skal kun parkere på anviste parkeringsplasser og i garasjene. Ved parkering på andre steder enn disse blir bileier ilagt kontrollavgift etter parkeringsbestemmelsene. Avgiften størrelse fastsettes av styret. Er det behov for å la en avskiltet bil stå på parkeringsplassene over et kortere tidsrom, må styret ha melding om dette. Bilen må merkes med navn og adresse. Garasjeplassene/parkeringsplassene skal kun benyttes til parkering av motorkjøretøy påsatt gyldig registreringsskilt. I henhold til borettslagets brannforskrifter er det ikke tillatt å benytte plassene i garasjene til oppbevaring av andre ting. Spesielt gjelder dette brannfarlige vesker etc. Blir ikke dette overholdt kan borettslaget fjerne dette for eier av plassens regning. Dog kan man oppbevare et sett dekk (vinter/sommer dekk på plassene. Ellers må gjeldene sikkerhetsregler for opphold i garasjene følges. Ved vedlikehold og stell av egen bil. Må gjeldende sikkerhetsregler for opphold i garasjene følges. Med ”Vedlikehold og stell” menes mindre arbeider som skifte av hjul, plugger, lyspærer, og lignende Oljeskift og reparasjoner utover dette er ikke tillatt. Vask av bil skal skje på anviste plasser. Påse at garasjedørene holdes lukket så barn ikke kommer inn, p.g.a. frostskade om vinteren og for å hindre tyveri.
 • Banking og risting av teppe, tøy og lignende må kun foretas på dertil bestemte plasser, fortrinnsvis i tidsrommet mellom kl. 08.00 og 21.00 på virkedager. Tepper og tøy må ikke ristes ut av vinduer eller balkonger. Kun fastmonterte blomsterkasser på balkongene er tillatt
 • Kun godkjente flaggholdere og rullgardiner er tillatte. For montering av antenner, skilt eller andre faste innretninger må styrets tillatelse innhentes.
 • Trappeoppgangene i blokkene skal rengjøres en gang pr. uke, dette blir utført av et rengjøringsbyrå.
 • Fellesrom, tilfluktsrom, Forskerstuene kan benyttes etter avtale med styret,overensstemmelse med vedtatt retningslinjer.
 • I kjellerbodene skal det ikke lagres ting som kan forårsake brann, tilsøling eller sjenerende lukt. Bruk av bart lys eller fyrstikker er forbudt i kjelleren.
 • Søppel sorteres i restavfall, papir og glass.Restavfall pakkes forsvarlig inn før det kastes i en av de utplasserte containere merket ”Restavfall”.Papir brettes/buntes og legges i en av de utplasserte containere merket ”Papir”.Glass/hermetikkbokser og lignende bringes til oppsamlingscontaineren plassert mellom 17-blokka og tre garasjen.Det er forbudt å kaste brennende ting og spesialavfall som olje, maling og lignende i de utplasserte søppelcontainerne. Den enkelte andelseier er ansvarlig for at søppel kastes/leveres i henhold til vedtatte regler.
 • Alle kjellerdører holdes låst, også dørene mellom kjeller og trappeoopganger.Av sikkerhetsmessige årsaker skal utgangsdørene i oppgangene være låst 24 timer i døgnet. Det vil da ikke væretillatt å sette utgangsdørene i åpen stilling.Unngå unødvendig lek og opphold i kjeller, og støyende lek i trappeoppgangene.Foreldre bør påse at dette overholdes.
 • All unødvendig støy må unngås. Unødvendig tramping, skrik og skrål i trappeoppganger er ikke tillatt. Musikk- og/eller sangundervisning krever styrets tillatelse.Oppussingsarbeide som innebærer bruk av bor, hammer og annet støyende verktøy, er kun tillatt fram til kl. 20.00 man-fredag.Og kl. 18.00 på lørdager.Søndager og helligdager skal i utgangspunktet være støyfrie, men er det helt nødvendig kan oppussing som nevt foregå også på disse dagene i tidsrommet 13.00 – 18.00.
 • Vis hensyn ved tapping av vann etter kl. 23.00 p.g.a. sus i rørene
 • Den som skaffer seg hund eller katt, skal skriftlig melde dette til styre.
  Hunder skal ikke luftes på lekeplasser, sandkasser, plener, tørkeplasser eller gangveier ved blokkene og rekkehusene. NB! Innenfor borettslagets område kan hunder luftes på friarealer nedenfor rekkehusene (nr. 24). Dersom hunden gjør fra seg plikter eier/ledsager å fjerne dette. Dersom lufting av hund overlates til barn eller bekjente underrettes disse om dette. Hunden skal være i bånd, det finnes folk som er redd for hunder.
  Det er ikke tillatt å etterlate hunden alene i leiligheten dersom dette resulterer i bjeffing og annet bråk. Her gis en opplæringstid/tilvenning på inntil 9 måneder. Enhver hundeeier oppfordres til å enten delta på dressurkurs eller på egenhånd dressere sin hund så snart hunden er moden for dette, til det beste for alle beboere i borettslaget.
  Dersom styre gjentatte ganger mottar klager på dyreholdet, kan dyret kreves fjernet fra leiligheten/rekkehuset dersom ikke minnelig ordning oppnås.
 • Eventuelle klager over brudd på husordensreglene må rettes skriftlig til borettslagets styre. Enhver som blir part i en klagesak har rett til å se klagen.
 • Enhver andelseier plikter å sørge for ro og orden i og utenfor sin leilighet. Den må ikke brukes på en slik måte at det er til sjenanse for andre. Andelseierne vil bli erstatningspliktige for enhver skade på borettslagets eiendom som følge av overtredelser av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Andelseierne er også ansvarlig for at husordensreglene overholdes av sin husstand, framleietaker, eller borettslaget for øvrig (jfr. Paragraf 20 og 21 i husleieloven). Det vises særlig til kontraktens bestemmelser om husleieinnbetaling og framleie. Der hvor det passer gjelder borettslagets Vedtekter av 15.08.2005

– Vedtatt på generalforsamling den 12. mai 1976

– Endret på generalforsamling 24. april 1995

– Endret på generalforsamling 29. april 1996

– Endret på generalforsamling 19. april 2001

– Endret på generalforsamling 21. mars 2017

Forskerhellingen Borettslag er et frittstående borettslag som ligger i Heggeveien på Hagan i Nittedal, og består av 2 blokker og 3 rekkehus.

Borettslaget ble bygd i 1969 og det er blitt vedlikeholdt og fornyet fortløpende.

Adresse

Heggeveien, 1481 Hagan

Kontakt styret

95 79 24 32

forskerhellingen@nokab.no