Parkeringsbestemmelser

1. All parkering i borettslaget skal skje i garasjeanleggene eller parkeringsplassene i borettslaget.

Det tillates stans for nødvendig av-/pålessing, forutsatt synlig aktivitet ved kjøretøyet. Hensatte kjøretøyer uten aktivitet i 15 minutter vil bli ilagt kontrollavgift og borttauing kan skje uten varsel. Trenger man fravikelse fra disse bestemmelser ved inn/ut flytting, samt til håndverkere kan slik tillatelse fås ved henvendelse til styret, denne tillatelse blir da elektronisk registrert. Det skal ikke parkeres på plenene.

Pålegg gitt ved skilter på parkeringsplassen skal følges, om ikke vil det bli utstedt parkeringsgebyr.

2. Beboere som har flere enn en bil vil kunne få elektronisk tillatelse til parkering fra styret. Da alle beboere skal benytte tildelt plass i garasjeanleggene utstedes det bare tillatelse til bil nummer to. Beboere med biler som av forskjellige årsaker ikke kommer inn i våre garasjeanlegg, vil automatisk få utstedt elektronisk parkerings tillatelse. Det utstedes bare en parkerings tillatelse pr. husstand. Parkeringen skal skje på plassene reservert (skiltet) for dette. Beboere i 15 blokka skal benytte denne blokks parkeringsplass, og det samme gjelder for beboere i 17 blokka, som benytter denne blokks parkeringsplass. For disse områder gjelder regelen ”første mann til mølla”, og er plassene fulle, kan ikke andre brukes. Alle biler skal på plassene nærmest begge blokker parkere med fronten mot blokkene.

3. Gjesteparkeringsplassene er for gjester til beboerne i borettslaget. Gjestene skal benytte parkeringsplass som tilhører adressen til beboeren de skal besøke, dette er også utvidet til å gjelde gjester til beboerne i rekkehusene. All gjesteparkering skal registreres elektronisk, også korttidsparkering (0 – 3 døgn). Dette betyr at beboerne selv er ansvarlig for å registrere sine gjester elektronisk ved besøk fra 0 – 3 døgn.

For gjesteparkering over 3 døgn skal det innhentes tillatelse fra styret. Det henstilles til at alle beboere informerer sine gjester om borettslagets parkeringsbestemmelser. Borettslagets beboere kan benytte gjesteparkeringsplassene som tidligere mellom kl. 08.00 – 18.00. Mellom kl. 18.00 – 08.00 er plassene reservert kun for gjester til borettslaget.

Vi oppfordrer både beboere og deres gjester gjøre seg kjent med skiltingen på våre parkeringsplasser, og parkere i henhold til skiltingen.

4. Biler tilhørende bedrifter med adresse i borettslaget og firmabiler som beboere fast disponerer, er ikke å definere som gjester til vårt borettslag og behandles som om bilen var beboerens egen.

5. HC plasser – for de som har gyldig HC-tillatelse utstedt av kommunen kan fritt parkere på parkeringsplassene. Dog må de beboere med slik tillatelse parkere på den parkeringspass som tilhører den blokken de bor i. Gyldig HC-tillatelse må ligge synlig i bilens frontrute for kontroll.

6. Avskiltede biler skal ikke parkeres på gjeste- eller reserverte parkeringsplasser. Disse vil omgående bli fjernet for eiers regning.

7. Det er ikke tillat å parkere bobiler, campingvogner eller hengere på parkeringsplassene. I tilfeller hvor dette nødvendig må det innhentes tillatelse fra styret.

8. All parkering utenfor parkeringsplassene er forbudt. Dette gjelder vaskeplasser, containerplasser, plen, dobbelparkering osv. Parkeringen skal kun skje på anviste plasser. Dette for å sikre framkommelighet for utrykningskjøretøy til enhver tid.

Hensatte kjøretøyer kan styret kreve fjernet. Dette fordi borettslagets parkeringsplasser ikke er oppbevaringsplasser, men ment for parkering.

Den enkelte beboer plikter selv å innhente p-tillatelse på kjøretøyet, før man kjører inn på området skiltet med ”Reservert parkering” og hensetter kjøretøyet.

Dette gjelder også når du bruker annen bil enn den som brukes til vanlig eller om du bytter kjøretøy. Kjøretøy som skal inn på området må være utstyrt med gyldig elektronisk p-tillatelse.

Kontrollene utføres som stikk kontroll, og utføres 24 timer i døgnet, helt uoppfordret ra verken styre eller beboere. Kontrollen utføres iht. avtale som er inngått. Kontrollen utføres av uniformerte vektere, Kontrollavgiften er for tiden kr. 600,-.

Alle beboere plikter seg til å sette seg inn i Parkeringsvedtektene, samt informere sine gjester om disse. Dette for å unngå unødvendige utgifter i form av kontrollavgift.

Er man usikker på tolkning og utøvelse av parkeringsvedtektene, kan spørsmål om disse rettes til styret.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 30.10.1967,
endret den 29.03.2004 med virkning fra samme dato som ny lov om borettslag trer i kraft, 15.08.2005, sist endret 22.03.2012.

Forskerhellingen Borettslag er et frittstående borettslag som ligger i Heggeveien på Hagan i Nittedal, og består av 2 blokker og 3 rekkehus.

Borettslaget ble bygd i 1969 og det er blitt vedlikeholdt og fornyet fortløpende.

Adresse

Heggeveien, 1481 Hagan

Kontakt styret

95 79 24 32

forskerhellingen@nokab.no