Retningslinjer for klager

Retningslinjer for nabokrangel i Forskerhellingen Borettslag A/L

Beboers ansvar:

 1. Eventuelle klager på naboen for brudd på ordensregler eller andre sjenerende forhold, skal først rettes direkte til den det klages på, ikke til styret. Kanskje vedkommende ikke er klar over forholdet, og problemet kan enkelt løses gjennom samtale mellom partene.
 2. Ved gjentatte overtredelser av ordensregler og andre sjenerende forhold skal klager rette en skriftlig henvendelse til den det klages på, slik at det kan dokumenteres at dette er gjort.
  Styrets ansvar:
  Gjentatte og/eller grove overtredelser av ordensreglene eller andre sjenerende forhold kan rapporteres skriftlig til styret på epost eller brev. Klagen skal inneholde følgende:
  • Dato, tid, tidsrom
  • Hvem og hva klagen gjelder
  • Hvem som klager
  • Hvilken kontakt har det vært mellom klager og klagemotparten
  • Hvilken kontakt det eventuelt har vært mellom de som klager (ved flere klagere)
  • Hva den/de som klager ønsker å oppnå
  • Andre forhold av betydning

Styrets epost: forskerhellingen@nokab.no

Styrets behandling av en klagen:

 1. Styret skal uten ugrunnet opphold gi skriftlig tilbakemelding til klager på at klagen er mottatt og om når klagen forventes behandlet av styret.
 2. I sin første behandling tar styret stilling til om det er grunnlag for videre behandling av klagen eller om den skal avvises på grunnlag av foreliggende opplysninger.
 3. Om klagen skal behandles, sendes klagen videre til klagemotpart for uttalelse
 4. På grunnlag av foreliggende opplysninger tar styret stilling til:
  • a) grunnlag for å avvise klagen, i så fall gis klager beskjed
  • b) om det er grunnlag for forsoning mellom partene, kan Styret vurderer om et meklingsmøte kan føre til løsning. Hvis ikke, anbefales partene å søke bistand fra Konfliktrådet.
  • c) om det er grunnlag for å gi en skriftlig advarsel, eller å pålegge andelseier å utbedre det innklagede forholdet innen en gitt frist (gjelder brudd på ordensregler/vedtekter)
  • d) ved graverende forhold (her kreves mye dokumentasjon over lengre tid!) for å framsette salgspålegg.
  Gjentatte klager etter styrets behandling:
  En gjentagelse av et påklaget forhold, vil normalt vurderes som skjerping av forholdet.

Alle må bidra for at vi skal ha et godt bomiljø 😊

Styret i Forskerhellingen BRL

 

Forskerhellingen Borettslag er et frittstående borettslag som ligger i Heggeveien på Hagan i Nittedal, og består av 2 blokker og 3 rekkehus.

Borettslaget ble bygd i 1969 og det er blitt vedlikeholdt og fornyet fortløpende.

Adresse

Heggeveien, 1481 Hagan

Kontakt styret

95 79 24 32

forskerhellingen@nokab.no